Klubovi vijećnika

Pojam, način formiranja i sastav klubova vijećnika u Općinskom vijeću
Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati, mogu formirati Klubove vijećnika, kao poseban oblik njihovog političkog djelovanja.
Klub može formirati politička stranka ili koalicija, koja ima najmanje dva vijećnika u Vijeću.
Vijećnici dvije ili više političkih stranaka, koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću, kao i vijećnici-nezavisni kandidati mogu formirati zajednički klub.

Klub vijećnika ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koji predstavljaju Klub, rukovode njegovim radom i organizuju rad Kluba u skladu sa potrebama Vijeća.
Pored klubova vijećnika kao oblika rada vijećnika, u vijeću se organizuju parlamentarne grupe vijećnika koje sačinjavaju najmanje dva vijećnika i koje svoje djelovanje u vijeću ostvaruju putem programskih utvrđenih ciljeva i zadataka za tekuću godinu, a na koje akte općinsko vijeće daje saglasnost.
Parlamentarne grupe se registriraju u službi Općinskog vijeća, na početku svake kalendarske godine, za čiju registraciju se formira i vodi registar registriranih parlamentarnih grupa u vijeću.

Sastav općinskog vijeća mandatni period 2016-2020

R/B IME I PREZIME  
Klub vijećnika  SDP
1. Šertović Muhidin
2. Alen Lipovača
3. Ismet Erdić
4. Džafić Adis predsjednik
5. Mina Bužimkić
Klub vijećnika SDA
1. Omer Mahmić
2. Šabić Salih
3. Adis Hamzić
4. Jusić Mirsad
5. Fetić Sedija predsjednik
6. Emir Bešić
7. Admir Harčević
8. Velić Adis
 
Klub vijećnika A SDA
1. Nuhić Tahir
2. Midhad Arnautović
3. Elvira Mehić
4. Mehmed Haskić predsjednik
5. Hašim Grošić
6. Šemso Hadžipašić
 
Klub vijećnika DF
1. Mesić Zaharije
2. Fehima Mujić predsjednik
3. Adem Šahinović
4. Jasenko Šertović
5. Izet Sulejmanović