Klubovi vijećnika

Pojam, način formiranja i sastav klubova vijećnika u Općinskom vijeću
Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati, mogu formirati Klubove vijećnika, kao poseban oblik njihovog političkog djelovanja.
Klub može formirati politička stranka ili koalicija, koja ima najmanje dva vijećnika u Vijeću.
Vijećnici dvije ili više političkih stranaka, koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću, kao i vijećnici-nezavisni kandidati mogu formirati zajednički klub.

Klub vijećnika ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koji predstavljaju Klub, rukovode njegovim radom i organizuju rad Kluba u skladu sa potrebama Vijeća.
Pored klubova vijećnika kao oblika rada vijećnika, u vijeću se organizuju parlamentarne grupe vijećnika koje sačinjavaju najmanje dva vijećnika i koje svoje djelovanje u vijeću ostvaruju putem programskih utvrđenih ciljeva i zadataka za tekuću godinu, a na koje akte općinsko vijeće daje saglasnost.
Parlamentarne grupe se registriraju u službi Općinskog vijeća, na početku svake kalendarske godine, za čiju registraciju se formira i vodi registar registriranih parlamentarnih grupa u vijeću.

Sastav općinskog vijeća mandatni period 2012-2016
Klub vijećnika SDA
1. Ćazim Kasić
2. Mirsad Jusić
3. Sedija Fetić
4. Nermin Abazović
5. Salih Šabić
6. Hamdija Grošić
7. Selma Mahmić
8. Adis Velić

Klub vijećnika SDP
1. Muhidin Šertović
2. Bešić Đemal
3. Adis Džafić
4. Daira Zjakić
5. Asim Delalić
6. Husein Gerzić

Klub vijećnika ASDA
1. Muhamed Aldžić
2. Hasan Komić
3. Admir Mašović
4. Selma Oraščanin

Nezavisni klub vijećnika DF
1. Zaharije Mesić
2. Mirzet Veladžić

Klub Vijećnika SBB
1. Almir Harbaš
2. Ifeta Kadić

Nezavisni vijećnici:
1. Suljić Suljo
2. Sulejman Bešić
3. Marija Krupić