Sastav vijeća

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA VIJEĆA

U Vijeću se mogu formirati klubovi vijećnika političkih stranaka, koalicija, nezavisnih kandidata i samostalnih vijećnika (u daljnjem tekstu: klubovi vijećnika), radi olakšavanja rada Vijeća i unapređenja međustranačke saradnje.
Klubovi vijećnika se formiraju kao mehanizam djelovanja vijećnika i političkih subjekata u Vijeću.
Klub vijećnika može biti sastavljen od: vijećnika članova iste političke stranke; vijećnika članova iste političke koalicije; samostalnih vijećnika i vijećnika izabranih kao nezavisni kandidati.
Najmanje dva vijećnika iz iste političke stranke mogu formirati klub vijećnika političke stranke.
Klub vijećnika koalicije mogu formirati najmanje dva vijećnika iz iste političke koalicije.
Vijećnici dvije ili više političkih subjekata koje u Vijeću imaju najmanje jednog vijećnika, samostalni vijećnici i vijećnici izabrani kao nezavisni kandidati, mogu formirati zajednički klub vijećnika od najmanje dva člana.
Klub vijećnika ima predsjedavajućeg koji je član Kolegija Vijeća, koji zastupa klub vijećnika i rukovodi njegovim radom, te organizira rad kluba vijećnika u skladu s potrebama Vijeća.
Pored klubova vijećnika kao oblika rada vijećnika, u vijeću se organizuju parlamentarne grupe vijećnika koje sačinjavaju najmanje dva vijećnika, iznimno ako je stranka osvojila jedan mandat onda parlamentarnu grupu može činiti jedan (1) vijećnik, i koje svoje djelovanje u vijeću ostvaruju putem programskih utvrđenih ciljeva i zadataka za tekuću godinu, a na koje akte općinsko vijeće daje saglasnost.

Sastav općinskog vijeća mandatni period 2016-2020

R/B IME I PREZIME  
Klub vijećnika  SDP
1. Amir Mešić
2. Alen Lipovača predsjednik
3. Ismet Erdić
4. Almir Mašinović
5. Mina Bužimkić
Klub vijećnika SDA
1. Edin Nuhić
2. Šabić Salih
3. Adis Hamzić
4. Jusić Mirsad
5. Fetić Sedija predsjednik
6. Emir Bešić
7. Admir Harčević
8. Velić Adis
 
Klub vijećnika A SDA
1. Amir Hafizović
2. Midhad Arnautović
3. Elvira Mehić
4. Mehmed Haskić predsjednik
5. Hašim Grošić
6. Šemso Hadžipašić
 
Klub vijećnika DF
1. Mesić Zaharije
2. Fehima Mujić predsjednik
3. Adem Šahinović
4. Jasenko Šertović
5. Izet Sulejmanović
Vijećnik Općinskog vijeća NiP
1. Samir Jašaragić