Ponovni Javni poziv za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa

Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 93. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2019. godinu (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 11/18) i Sporazuma o saradnji između Općine Bosanska Krupa i Instituta za razvoj mladih KULT na programu Omladinski start-up biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica, zaključenog 30.09.2014. godine u Sarajevu, raspisuje:

PONOVNI JAVNI POZIV
za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa

Objavljuje se ponovni Javni poziv za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa koji je usmjeren ka poticaju mladim ljudima da sami osnivaju preduzeća ili obrt.
Ko može aplicirati?
Na javnom pozivu mogu učestvovati fizička lica, pojedinačno ili u grupi, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao poduzetnici, iako su to nekada bili. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti, sa prebivalištem na području općine Bosanska Krupa, koje imaju interesantnu poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata na području općine Bosanska Krupa.
Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba. Šansa da biznis plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju biznis plana), je veća ukoliko biznis plan bude imao sve relevantne i realne pokazatelje uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više biznis planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Ko ne može aplicirati?
Aplikacije pristigle od osoba starijih od 35 godina kao i aplikacije pristigle od aplikanata koji nemaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa se neće razmatrati.
Nepotpune i neblagovremene prijave također se neće uzimati u razmatranje.

Kakva ideja se može obraditi kroz biznis plan?
Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao biznis plan, ideje u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode) pod uslovom da se realizuje na području općine Bosanska Krupa. Zamišljenu poslovnu ideju treba pretočiti u biznis plan prema originalnom obrascu prijave (u daljem tekstu Prijava, prilog broj 1) koji je sastavni dio ovog Programa i na način kako je to pojašnjeno u Uputstvu za popunjavanje prijave – prilog 2 koje je sastavni dio ovog poziva. Poslovna ideja mora biti predata pod šifrom (šifru naznačiti na za to predviđeno mjesto na prvoj stranici prijave bez navođenja ostalih podataka), a šifra sa imenom i prezimenom predata posebno u zatvorenoj koverti (popunjena prva stranica Prijave – prilog 1. sa svim predviđenim podacima).
Odgovornost za originalnost poslovne ideje je isključivo na podnosiocu ideje.

Provođenje postupka
Komisiju za provođenje postupka imenuje Općinski načelnik. Komisija će izvršiti vrednovanje biznis planova prema jedinstvenim kriterijima (prilog 3). Prilikom vrednovanja prednost će imati nezaposleni podnosioci planova kao i timski prijedlozi, ukoliko je utvrđen približan kvalitet podnesenih planova (do 5%).

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
U slučaju dostavljanja poštom, kao datum dostavljanja će se smatrati datum na poštanskom žigu.
Nakon završenog bodovanja pristiglih prijava i obavljenog intervjua sa podnosiocima prijava objavit će se rezultati javnog poziva na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa.
Sa odabranim aplikantima zaključit će se ugovori u kojima će se definisati prava i obaveze Općine Bosanska Krupa i podnosioca aplikacije.
Tajnost i povjerljivost plana
Da bi se zaštitili svi podnosioci aplikacija i onemogućila zloupotreba povjerljivih informacija izloženih u poslovnim planovima, članovi Radne grupe za ocjenjivanje i zaposleni u Općini Bosanska Krupa i druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog Programa obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnost.
Komisija otvara koverte sa šifrom i ličnim podacima nakon evaluacije projektnih prijedloga koji su pristigli pod šiframa.

Podrška Općine Bosanska Krupa
Uz ovaj poziv na općinskoj web stranici pored prijavnog obrasca se nalazi i jedan primjer popunjene aplikacije. Općina Bosanska Krupa će osigurati za uspješno ocijenjen biznis plan troškove registracije firme, dio ili u cjelosti troškove zakupnine prostora u prve tri godine obavljanja djelatnosti, te dio ili u cjelosti trošak zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti. Ukoliko biznis plan bude uspješno ocijenjen a podnosilac biznis plana nije spreman isti sam realizovati, takav plan će se ponuditi bilo kome za realizaciju uz dogovorenu naknadu sa podnosiocem aplikacije.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Bosanska Krupa.

Ciljevi javnog poziva
Probuditi preduzetnički duh među mladim ljudima, motivisati studente, početnike i kreativne pojedince sa inovativnim i provedivim poslovnim idejama, obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti, omogućiti mladim ljudima stvarno pokretanje vlastitog posla.

Kontakt informacije:
Ranela Keranović – stručni saradnik za rad s mladima i nevladinim organizacijama
Tel: ++387 37 961-460
E-mail: ranelak@opcinabosanskakrupa.ba
Web: opcinabosanskakrupa.ba

Prijave se podnose lično u zatvorenim kovertama na protokolu Općine Bosanska Krupa ili preporučeno poštom na adresu: Općina Bosanska Krupa, Terzića bb sa naznakom „Prijava na Javni poziv za finansiranje najboljeg omladinskog start up biznisa – ne otvaraj“
Prijave dostavljene nakon roka, kao i prijave dostavljene na druge načine osim prethodno navedenih (npr. faks, e-mail i sl.) neće biti uzete u razmatranje.

Primjer popunjenog obrasca za poslovni plan

Prilog 3- Kriteriji za Ocjenu poslovnih planova

Prilog 2 – Uputstvo za popunjavanje Prijave

Prilog 1 – Obrazac prijave