Potpisan ugovor za čišćenje i uređenje potoka Baštra u Bosanskoj Krupi

Između načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića i direktora firme „Dizdarević-merc“ Mumina Dizdarevića potpisan je ugovor o izvođenju radova na čišćenju i uređenju dijela potoka Baštra u Bosanskoj Krupi. Vrijednost ovih radova je 10 hiljada maraka što Općina obezbjeđuje iz vlastitog budžeta.

Radovi čišćenja i uređenja između ostalog podrazumijevaju sječu šiblja i drugog rastinja, mašinsko čišćenje kosina i dna korita potoka od nanosa i drugog otpadnog materijala, iskop radi formiranja korita sa većom propusnom moći, prosušivanje zemljanog materijala koji će se koristiti za eventualna nasipanja, izmještanje i prespajanje komunalnih, elektro i drugih instalacija.

– S obzirom da je u proteklom periodu, pogotovo u vrijeme velikih kiša dolazilo do izlijevanja potoka Baštra pri čemu su stradali i usjevi i domaćinstva mi smo se odlučili na ovaj korak i za početak iznašli sredstva u iznosu od 10 hiljada maraka, čistit ćemo oko 600 m, tamo gdje je najkritičnije. Mi smo i do sada provodili aktivnosti na čišćenju potoka koji stvaraju probleme prilikom obilnih padavina, što planiramo i nastaviti, kako na potoku Baštra tako i na potoku Voloder – kaže načelnik Halitović prilikom potpisivanja ugovora.

Do sada je riješeno pitanje korita u otočkim mjesnim zajednicama, očišćen je i uređen vodotok Bukovska, rukavac potoka Voloder, kao i potok Svetinja. Time je osiguran bolji i sigurniji protok vode, smanjena mogućnost poplava, a stvorena je i ljepša slika grada.

Izvođač se obavezuje da će pomenute radove, računajući od dana otpočinjanja, okončati u roku od petnaest dana.