Poziv za kandidate za popis bespravno izgrađenih objekata

Pozivaju se nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Biroa rada Bosanska Krupa, do 40 godina starosti i sa najmanje srednjom stručnom spremom, zainteresirana za učešće u popisu građevina i zahvata na području općine Bosanska Krupa radi uspostave evidencije bespravno izgrađenih objekata.
Popis će se obavljati u periodu mart – septembar 2019. godine, u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica u kojima se popis odvija, a prema rasporedu koji je utvrđen usvojenim Programom evidencije bespravnih građevina i zahvata na području Općine Bosanska Krupa.
Sva pitanja vezana za obavljanje popisa se uređuju posebnim aktima, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom za privremene poslove.

Prijave se mogu izvršiti putem mail-a: boskrupa.opcina@gmail.com, putem telefona 037/961-460, 960-461, 961-462 ili usmeno na prijemnom šalteru zgrade Jedinstvenog općinskog organa uprave, Terzića bb u Bosanskoj Krupi, sa naznačenim ličnim podacima kandidata (ime, očevo ime i prezime, adresa stanovanja i kontakt telefon).