Rješenje o poništenju postupka javne nabavke u predmetu nabavke naftnih derivata-goriva