Usvojen Nacrt budžeta Općine Bosanska Krupa u iznosu od 6.5 miliona KM, centralna javna rasprava 13. januara

Na trećoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa održanoj danas vijećnici su raspravljali o Nacrtu budžeta Općine za 2017. godinu, periodičnim izvještajima o izvršenju prihoda i rashoda iz tekuće godine, zatim o roku podnošenja zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, potom o utvrđivanju koeficijenta za obračun plate predsjedavajućeg Općinskog vijeća, te aktima neophodnim za nesmetano funkcionisanje javnih ustanova.

Nakon vijećničkih pitanja duže vremena se raspravljalo o Nacrtu budžeta Općine Bosanska Krupa za 2017. godinu i Nacrtu odluke o njegovom izvršenju. Budžet koji u formi nacrta iznosi 6.5 miliona KM usvojen je jednoglasno i upućen u javnu raspravu. Centralna rasprava održat će se 13. januara (utorak) s početkom u 13.30 sati.

Podršku većine vijećnika dobio je Prijedlog zaključka o dopuni informacije „Poslovna zona Pilana“. Njime se zadužuju urbanističko-građevinski inspektor, komunalni inspektor, te nadležna općinska služba da u Poslovnoj zoni Pilana (u obuhvatu RP „Poslovna zona Pilana“) izvrše kontrolu izgrađenih objekata, utvrde da li su objekti izgrađeni u skladu s izdatom građevinskom dozvolom (ukoliko je posjeduju), te izvrše snimanje svih bespravno izgrađenih i nadograđenih objekata.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Bosanska Krupa. Time se krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata produžava do 31.12.2019. godine.

Usvajanjem Prijedloga odluke danas je osnovana Stručna služba za poslove Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Njime je utvrđen djelokrug rada, rukovođenje, kao i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje službe. Unutrašnja organizacija službe utvrdit će se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji koju će Općinsko vijeće donijeti u roku od 30 dana. Kako se moglo čuti tokom rasprave, ovim se činom stvara „autonomija“ Općinskog vijeća, mijenjaju ingerencije na način da sekretar i drugi uposlenici Općinskog vijeća za svoj rad odgovara Općinskom vijeću, a ne načelniku Općine. Pojedine vijećnike je zanimalo da li osnivanje službe ujedno znači i nova upošljavanja, međutim to je od strane predlagača negirano.

Potrebna većina glasala je i za Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun plate predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Odlukom je utvrđen koeficijent za obračun plate u visini od 7,80.

Općinski vijećnici su van snage stavili Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupština javnih preduzeća u općini Bosanska Krupa iz 2008. godine.

S obzirom da se u ovoj godini neće uspjeti usvojiti budžet, u skladu sa Zakonom o budžetu u FBiH, od strane načelnika je ponuđen i uz izmjene predložene na sjednici prihvaćen Prijedlog odluke o privremenom finansiranju namjena po budžetu Općine Bosanska Krupa. Odlukom je definisano da će se privremeno finansiranje obavljati od 1. do 31. januara srazmjerno sredstvima utrošenim u istom razdoblju prema budžetu za prethodnu godinu.

Na prošloj sjednici vijećnici su razriješili predsjednike i članove upravnih odbora javnih ustanova Centra za kulturu, obrazovanje i informisanje i Centra za socijalni rad a na današnjoj imenovali nove privremene članove.

Među usvojenim aktima na trećoj redovnoj sjednici su Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za Statut i propise, Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja, kao i Prijedlog programa rada Općinskog vijeća općine Bosanska Krupa za 2017. godinu.

Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za period 1. 1. do 30. 6. 2016. godine i Izvještaj o trošenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 1. 1. do 30. 6. 2016. godine nisu prihvaćeni od strane većine vijećnika. Inače, izvršenje ukupnih prihoda, primitaka za ovaj period je bilo u iznosu od 4.128.907 KM što predstavlja 60,28% u odnosu na planirani iznos od 6.850.100 KM. Izvršenje je veće za 10,28% u odnosu na planirano. Izvršenje ukupnih rashoda, izdataka za ovaj period je u iznosu od 3.226.671 KM što pedstavlja procent od 47,10% u odnosu na ukupno planirane. Izvršenje je manje za 2,90% u odnosu na planirane.
Za prvo polugodište tekuće godine sredstva tekuće rezerve su utrošena u ukupnom iznosu od 23.083 KM ili 92,33% u odnosu na planirani iznos za prvo polugodište.

Ni Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za period 1. 1. do 30. 9. 2016. godine nije usvojen. Izvršenje ukupnih prihoda, primitaka i finansiranja za period 1. 1. – 30. 9. 2016. godine je u iznosu od 5.731.450 KM a što predstavlja procent od 83,67% u odnosu na ukupno planirane i izvršenje je veće za 8,67% u odnosu na planirane za period izvještavanja. Izvršenje ukupnih rashoda, izdataka i finansiranja za ovaj period je u iznosu od 5.174.639 KM i predstavlja procent od 75,54 % u odnosu na ukupno planirane a 0,54 % veće u odnosu na planirane za izvještajni period.