VI JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA KOJI SE NALAZE NA EVIDENCIJI SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO – SANSKOG KANTONA, ZA PRIJAVU UČEŠĆA U BESPLATNOM PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, ZANIMANJE ZAVARIVAČ

U okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, financiranog od strane EU, koji provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a u sklopu projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa“ koji implementira Općina Bosanska Krupa sa partnerima s ciljem jačanja konkurentnosti radne snage na području općine Bosanska Krupa, te kreiranje adekvatnog stručnog kadra i njegovog zapošljavanja (76 osoba) u skladu sa potrebama poslodavaca, Općina Bosanska Krupa, raspisuje:

VI JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA KOJI SE NALAZE NA EVIDENCIJI SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO – SANSKOG KANTONA, ZA PRIJAVU UČEŠĆA U BESPLATNOM PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, ZANIMANJE ZAVARIVAČ

1.UVOD
Projekat “ Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg financira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), podržao je projekat „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa“, koji Općina Bosanska Krupa, implementira u saradnji sa partnerima:
 Centar za promociju lokalnog razvoja – PLOD Centar
 JU Mješovita srednja škola „Safet Krupić“ (MSŠ)
 JU „Služba za zapošljavanje USK“, Biro Bosanska Krupa (SZZ)
 „ACMA GROUP“ d.o.o.
 „BOSANCAR“ d.o.o.
 “KRUPA KABINE“ d.o.o.
 “NOVI MOST“ d.o.o.
 “ZAH“ d.o.o.

Općina Bosanska Krupa pripada grupi nerazvijenih općina sa vrlo visokom stopom nezaposlenosti od 60,24% , ali već petu godinu zaredom bilježi pozitivne makroekonomske trendove, prvenstveno zahvaljujući metaloprerađivačkom sektoru, koji u ovoj općini upošljava oko 550 radnika (11% od ukupnog broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji u Unsko-sanskom kantonu (USK). Još značajnije je da ova poduzeća kontinuirano iskazuju potrebe za novom radnom snagom, a suočavaju se sa problemom pronalaska iste.
Gore pomenuti Projekt daje sistematičan odgovor i rješenje na postojeći problem kroz: uspostavu lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ), koje će pratiti i odgovarati na potrebe privrede za radnom snagom u metalnoj industriji kroz unaprijeđenje tehničkih kapaciteta škole za edukaciju i prekvalifikaciju zavarivača, zatim kroz prekvalifikaciju/dokvalifikaciju nezaposlenih u zavarivače i njihovo zapošljavanje u metaloprerađivačkim firmama u Bosanskoj Krupi, te kroz unaprjeđenje regulatornog okvira u USK za nesmetano odvijanje praktične nastave u skladu sa potrebama učenika i poslodavaca.

Generalni cilj projekta je potaknuti zapošljavanje na prostoru općine Bosanska Krupa kroz sistematičnu asistenciju privatnom sektoru u procesu jačanja konkurentnosti radne snage. Projekt će doprinijeti smanjenju stope nezaposlenosti u Bosanskoj Krupi, kroz zapošljavanje minimalno 150 lica u roku od jedne godine nakon implementacije projekta, tako što će se uspostaviti i staviti u funkciju lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ), čija uloga je da identificira i adekvatno odgovara na potrebe privatnog sektora za konkurentnom radnom snagom.

Specifični cilj projekta je uspostaviti sistem za povećanje konkurentnosti radne snage i njeno osposobljavanje u skladu sa potrebama poslodavaca kroz izgradnju lokalnog partnerstva za zapošljavanje, unaprjeđenje regulatornog okvira za praktičnu nastavu, te provođenje programa edukacije za minimalno 80 nezaposlenih lica i zapošljavanje minimalno 76 lica do kraja projekta, a što je i predmet ovog poziva.

2. PREDMET JAVNOG POZIVA I VRIJEME TRAJANJA OBUKE

Predmet ovog javnog poziva je pronalazak 25 kandidata / nezaposlenih lica za stručno osposobljavanje za poslove zavarivača, a koje potražuje privatni sektor, kako bi se na koncu nezaposlena lica zaposlila nakon što se unaprijedi njihova konkurentnost na tržištu rada /znanje.

Cilj poziva je poticanje zapošljavanja na prostoru općine Bosanska Krupa, a kroz unaprjeđenje konkurentnosti radne snage, u skladu sa potrebama poslodavca, odnosno asistencija privatnom sektoru u procesu jačanja konkurentnosti radne snage na tržištu rada i njenog osposobljavanja i prilagođavanja stvarnim potrebama tržišta rada.

Shodno gore navedenom pozivaju se nezaposlena lica prijavljena na evidenciju Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona (USK), da se prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja za poslove zavarivača.

Program traje 45 dana i odnosi se na obuku i pripremu za certificiranje za zanimanje zavarivač. Certificirana lica će steći međunarodno priznati certifikat EN ISO 9606-1 (EN 287-1), a nakon certificiranja će imati priliku da se zaposle.

3. FINANSIJSKI OKVIR OBUKE – BESPLATNA OBUKA ZA POLAZNIKE

Planirana sredstva za realizaciju po ovom Javnom pozivu obezbjeđena su iz sredstava EU po Projektu Međunarodne organizacije rada – ILO “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”.

Tokom pohađanja Programa, polaznicima će biti pokriveni troškovi obuke, te obezbijeđena prehrana i naknada na ime troškova prijevoza za vrijeme trajanja programa stručnog osposobljavanja za zanimanje zavarivač. Navedena financijska naknada će biti isplaćena u skladu sa Zakonom tj. samo onim polaznicima koji su udaljeni minimalno 5 km od mjesta održavanja obuke. Naknada će biti isplaćivana na osnovu Ugovora kojeg će odabrani polaznici potpisati za pristupanje Programu, te na osnovu uredne evidencije o pohađanju teorijske i praktične nastave.

Pored toga, za sve polaznike Programa će se sredstvima projekta financirati troškovi osiguranja od povrede na radu za vrijeme trajanja Programa stručnog osposobljavanja.

4. ODABIR POLAZNIKA PROGRAMA
Odabir kandidata za Program stručnog osposobljavanja vršiće Komisija koju u tu svrhu formira Općina Bosanska Krupa u suradnji sa projektnim partnerima. Komisija će izvršiti otvaranje pristiglih prijava i
utvrditi da li kandidati zadovoljavaju uslove ovog Javnog poziva.
Komisija za odabir kandidata zadržava pravo da izvrši provjeru podataka navednih u prijavi kandidata.
Nakon uspješnog završetka Programa obuke za zanimanje zavarivač, očekuje se upošljavanje uspješnih polaznika obizrom na unaprijeđene vještine i potražnju za predmetnim kadrom.

5. CILJNA GRUPA
Ciljnu grupu po ovom Javnom pozivu čine nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona (USK), koja nemaju certifikate za zanimanje zavarivač.

6. PRAVA I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća imaju lica sa evidencije JU Službe za zapošljavanje USK, koji ispunjavaju sljedeće uslove:
– da su stariji od 18 godina;
– da su trenutno prijavljeni na evidenciju nezaposlenih.

Nezaposlene osobe sa evidencije JU Službe za upošljavanje USK, koje žele učestvovati u Programu stručnog osposobljavanja, dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:

1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva. Ista je dostupna i u šalter sali Općine Bosanska Krupa
2. Kopija lične karte,
3. Uvjerenje da se nalazi na evidenciji JU Službe za upošljavanje USK.

7. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Krajnji rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je do 15.12.2018.godine u 15h (do kada prijava mora biti predana).

Više informacija o pozivu se može dobiti na e-mail: esma_hergic@yahoo.com ili putem telefona +387 37 961 466.

8. NAČIN PRIJAVE I REZULTATI JAVNOG POZIVA

Nezaposlena lica sa evidencije koja žele učestvovati u ovom Javnom pozivu će Prijavu sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – Prijava za učešće u Program stručnog osposobljavanja za zanimanje zavarivač – u sklopu projekta „Povećane konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa“, predati putem pošte ili osobno na adresu:

Općina Bosanska Krupa, Terzića bb, 77 240, Bosanska Krupa.

Komisija će otvarati pristigle prijave svakih 7 dana, onim redoslijedom kako prijave dolaze, sve do popune otvorenih mjesta za edukaciju, s tim da je finalni rok za dostavu prijava 14.12.2018., nakon čega se neće prihvatati aplikacije. Ukoliko se prije 14.12.2018 godine popune sva dostupna mjesta za edukaciju, Općina ce postaviti obavijest na svojoj webstranici da je isti poziv zatvoren prije 14.12.2018. zbog popune slobodnih mjesta. Odabrani kandidati će se priključiti procesu obuke kandidata koji su se prijavili na ranije javne pozive.

Konačna lista odabranih kandidata Javnog poziva će se objaviti na oglasnim tablama Službe za zapošljavanje Bosanska Krupa, te na web stranici Općine Bosanska Krupa i oglasnoj ploči Općine.

Poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objave a najkasnije do 14.12.2018.godine, odnosno i prije ako dođe do popune planiranog broja kandidata.

Prijavni obrazac