JAVNI POZIV ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će se na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:
Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Opširnije na link-u

Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 5. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćeni tekst 1 («Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa» broj: 10/17) i člana 100. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu («Službeni glasnik općine Bosanska Krupa» broj: 11/18) i člana 19. Odluke o kriterijima za raspodjlelu sredstava planiranih Budžetom općine Bosanska Krupa za 2019. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-14-497/19 od 18.01.2019. godine, a na prijedlog Komisije za odabir projekata, Zapisnik od 15.03.2019. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu

Opširnije

Oglas o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljištau obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/19), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

O G L A S
o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Opširnije

Obavijest – Regulacioni plan Poslovna zona „Vatreni mlin“

Obavještavamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da se Regulacioni plan Poslovna zona „Vatreni mlin“ u formi Nacrta stavljaja na javni uvid.

Uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati, u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te na web stranici Općine Bosanska Krupa http://www.opcinabosanskakrupa.ba.

Opširnije

Oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03 i 65/13) i člana 67. i 72. Pravila Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa,“ broj: 2/18), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

OGLAS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“
Bosanska Krupa

Opširnije