Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 5. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćeni tekst 1 («Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa» broj: 10/17) i člana 100. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu («Službeni glasnik općine Bosanska Krupa» broj: 11/18) i člana 19. Odluke o kriterijima za raspodjlelu sredstava planiranih Budžetom općine Bosanska Krupa za 2019. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-14-497/19 od 18.01.2019. godine, a na prijedlog Komisije za odabir projekata, Zapisnik od 15.03.2019. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu

I

Utvrđuje se Rang lista projekata koji će se su/finansirati iz sredstava Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu planiranih u razdjelu 11, glava 118, ekonomski kod 614 324-Tekući transfer udruženjima građana – Grant za NVO kako slijedi:

– Udruženje Centar za unapređenje kvalitete života građana „Generacije“- projekt pod nazivom „Heart inkluzivne radionice” ………………………………………….1.500,00 KM
– Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti, udruženje dijabetičara-projekt pod nazivom „Rano otkrivanje dijabetesa-preventivno djelovanje“………………………………..1.500,00 KM
– Sportsko plesni klub „HIPNOTIČNO-HYPNOTIC“ Bos. Krupa-projekt pod nazivom „Žena izvan okvira“……………………………………………………………………………………….1.500,00 KM
– KUD „Grmeč“-projekt pod nazivom „Gledaj, slušaj, spoznaj i očuvaj“…………1.500,00 KM
– ŽNK „Željezničar 2011“-projekt pod nazivom „Takmičenje u drugoj federalnoj nogometnoj ligi”……………………………………………………………………1.500,00 KM
– Udruženje roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama „ADA“-projekt pod nazivom „Zajedno u igri i učenju“…………………………………………………………..1.480,00 KM
– Udruženje „Reis Mehmed Džemaludin Čaušević“-projekt pod nazivom „Osmi susreti hadžija, Arapuša 2019”…………………………………………………………..1.300,00 KM
– Udruženje „Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa„-projekt pod nazivom Mladi su važni“…………………………………………………………………………………………….1.250,00 KM
– Udruženje navijača„ Ljuti krajišnici“-projekt pod nazivom „Simulacija sporta kroz web aplikacije i internet platforme“………………………………………………………………..1.230,00 KM
– KUD „Mladost“-projekt pod nazivom „17. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Bos. Otoka 2019“………………………………………………………………………………..1.000,00 KM
– Karate klub „FENIKS“-projekt pod nazivom „Uređenje trening prostora KK Feniks Bos.Krupa.“…………………………………………………………………………………………..497,99 KM

II

Međusobna prava i obaveze između Općine Bosanska Krupa i udruženja iz tačke I ovog Zaključka za su/finansiranje projekata NVO u tekućoj budžetskoj godini će se urediti ugovorom.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.