20. sjednica OV Bosanska Krupa: Usvojen Prijedlog mjera štednje u 2014. godini

Na dnevnom redu za današnju, 20. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bosanska Krupa našlo se ukupno šesnaest tačaka koje se između ostalog odnose na funkcionalan rad Općinskog vijeća, Jedinstvenog općinskog organa uprave, te Informacije i mjere kao posljedice demonstracija građana, ali su nakon vijećničkih pitanja zbog dugih i iscrpnih rasprava razmatrane i usvojene samo dvije i to Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnine u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana”, te Prijedlog mjera štednje u općini Bosanska Krupa za 2014. godinu.

Sjednici Općinskog vijeća prisustvovali su predstavnici Plenuma građana i boračkih udruženja na osnovu čijih je zahtjeva načelnik Armin Halitović i pripremio pomenute mjere štednje.

Nakon vijećničkih pitanja razmatran je i na kraju duže polemike usvojen Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnine u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana”.

Najviše rasprave na sjednici je bilo pri razmatranju Prijedloga mjera štednje u općini Bosanska Krupa koji između ostalog podrazumijeva smanjenje koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika i Predsjedavajućeg Općinskog vijeća; regulisanje plaća direktora javnih ustanova koje ne smiju preći 1,5 prosječnu plaću Federacije Bosne i Hercegovine, a direktora preduzeća 2 prosječne plaće; smanjenje ukupnih primanja uposlenika u Jedinstvenom općinskom organu uprave što će pratiti i primanja uposlenika javnih ustanova; smanjenje paušala općinskih vijećnika za 10%; primanje naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima te komisijama isključivo kada se u tim tijelima radi izvan radnog vremena; formiranje komisije od strane uposlenika Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa čiji bi zadatak bio snimanje stanja oko uvezivanja staža obespravljenih radnika i da se informacija o tome dostavi Općinskom vijeću na razmatranje; upućivanje akta organizacijama proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata da se očituju o ujedinjenju u jednu organizaciju.

Naravno, Prijedlog mjera štednje određuje i aktivnosti koje je neophodno poduzeti da bi se sve navedeno moglo realizirati. Tu je recimo nabavka kompletne dokumentacije o privatizaciji preduzeća kao i informacije o svim sudskim izvršenjima prodaje pokretne i nepokretne imovine u sklopu državnih preduzeća na području općine; imenovanje radnog tijela u sastavu općinskih vijećnika i privrednika sa područja općine Bosanska Krupa koje će preispitati takse na području općine i predložiti visine istih; upućivanje inicijative Parlamentu FBiH za izmjenu i dopunu Zakona o platama s ciljem izjednačavanja javnog sektora sa privatnim; upućivanje inicijative prema Parlamentu FBiH da po hitnoj proceduri, u cilju uravnotežavanja a shodno novonastaloj situaciji, donese izmjene zakonskih propisa koji definišu primanja parlamentaraca, Vlade FBiH, JU, JP i Direkcija čiji je osnivač FBiH; zatražiti od Vlade i Parlamenta FBiH izmjene Zakona radi smanjenja doprinosa i drugih fiskalnih i parafiskalnih opterećenja privrede kao što su naknade za šume, vode i turizam; usaglašavanje Zakona o državnim službenicima i namještenicima FBiH i USK-a sa Zakonom o radu FBiH u smislu izjednačavanja statusa uposlenika; voditi računa i ubrzati naplatu komunalnih naknada; pojačati rad inspekcija; ubrzati postupke za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata itd.

Za nastavak sjednice termin će se utvrditi naredne sedmice. Vijećnici se moraju očitovati po pitanju slijedećih tačaka: Prijedlog Rješenja o preuzimanju ranijeg posjednika JP „Željeznice” Federacije BiH doo Sarajevo gradskog građevinsko zemljište i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju javne površine na području općine Bosanska Krupa;

Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta na korištenje na području općine Bosanska Krupa; Prijedlog Poslovnika o radu općinskog vijeća o izmjenama Poslovnika o radu općinskog vijeća; Prijedlog rješenja o imenovanju općinske komisije za provođenje izbora u MZ; Prijedlog Rješenja o imenovanju radnih tijela u skladu sa novim Poslovnikom o radu Općinskog vijeća; Izvještaj o radu JOOUBK za 2013. godinu i Program rada JOOUBK za 2014. godinu; Prijedlog liste projekata prevencije iz programa razvoja, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Bosanska Krupa za period 2013.-2020. godine koji će se sufinansirati iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2014. godini; Informacija o stanju Profesionalne vatrogasne jedinice; Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravila JU “Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje” Bosanska Krupa; Informacija o preduzetim mjerama i radnjama PS Bosanska Krupa za mjesec februar 2014.

MJERE ŠTEDNJE I AKTIVNOSTI

U OPĆINI BOSANSKA KRUPA ZA 2014. GODINU

Općinske strukture Bosanske Krupe su shvatajući ozbiljnost ekonomske situacije u kojoj se nalazi svjetska i regionakna ekonomija, a koja se direktno odražava na našu zemlju, kanton i općinu, još u aprilu mjesecu 2009.godine poduzela određene mjere štednje.

Međutim, sve to potrebno je dopuniti određenim mjerama koje će se ogledati u iznalaženju rješenja za prevazilaženje negativnih posljedica globalne krize, te će biti potrebno da svaki budžetski korisnik mora da se pridržava ovih mjera štednje, a pored toga da i dalje sami iznalaze nova i efikasna rješenja.

Pored redovnog praćenja efekta primjene mjera štednje i ostvarenih rezultata vršit će se korekcija i izmjene u budžetu općine, a isto tako tražiti odgovornost ukoliko bude odstupanja od navedenih mjera.

Očigledna je tendencija pada prihoda u budžetu općine Bosanska Krupa, koja se naročito odražava u posljednjem kvartalu 2013.godine, što je posljedica finansijske situacije u federaciji i kantonu. Zbog toga je potrebno minimizirati rashodovnu stranu budžeta, a određenim aktivnostima što efikasnije povećati prihode.

Razmatrajući zahtjeve Plenuma građana upućene Općinskom načelniku i Općinskom vijeću, Općinsko vijeće donosi slijedeće:

1. Smanjuje se koeficijent za obračun place Općinskog načelnika I Predsjedavajućeg općinskog vijeća.

2. Visina plata direktora javnih ustanova, koje su trenutno manje od 1,5 prosječne plaće Federacije Bosne i Hercegovine, ne smju preći 1,5 prosječnu plaću Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Visina plata direktora javnih preduzeća ne smju preći 2 prosječne plaće Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Smanjenje ukupnih primanja uposlenika Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa će se izvršiti u narednih mjesec dana donoseći nove odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji.

5. Ukupna primanja uposlenika javnih ustanova će pratiti smanjenje primanja u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Bosanska Krupa.

6. Paušali općinskih vijećnika Općine Bosanska Krupa se umanjuju za 10%.

7. Ukoliko su kao članovi upravnih i nadzornih odbora i komisija imenovani uposlenici Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa, javnih ustanova i preduzeća, isti naknadu primaju samo onda kada u tim tijelima rade izvan radnog vremena.

8. Broj zaposlenih se isključivo određuje prema obimu nadležnosti lokalne samouprave, kao i nadležnostima koje se prenose na lokalnu samupravu od strane države, entiteta i kantona.

9. Reviziju zapošljavanja jedino može izvršiti nadležno ministarstvo i nadležna inspekcija.

10. Ugovori o djelu se ne zaključuju, jer je zakonom izričito zabranjeno zaključivanje ugovora o djelu za sistematizovane poslove.

11. Formirati komisiju od strane uposlenika Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa čiji bi zadatak bio da snimi stanje oko uvezivanja staža obespravljenih radnika i da se informacija dostavi Općinskom vijeću na razmatranje.

12. Sve visine cijena vezanih za standard života se moraju prvo uskladiti na višim nivoima.

13. Shodno ostvarenim uštedama u rebalansu Budžeta vidjeti da se grant za poljoprivredu poveća. Općina objavljuje liste aplikanata koji ostvaruju određena prava, pa tako i listu aplikanata za poticaje, na oglasnim pločama, web stranici i radiu.

14. Uputiti akt organizacijama proisteklim iz odbrambeno-oslobodilačkog rata da se očituju o ujedinjenju u jednu organizaciju. Općina je donijela niz akata u cilju rješavanja stambene problematike ove populacije, prije svega ovo se odnosi na oslobađanja od plaćanja naknada u postupcima izgradnje stambenih objekata, kao i taksa.

15. Direktori javnih ustanova, preduzeća, nadzornih i upravnih odbora su imenovani u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, nakon provedene konkursne procedure i samo u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima mogu biti smjenjeni.

16. Zakonom i podzakonskim aktima je određeno da se konkursi za izbor i imenovanje na pozicije članova upravnih i nadzornih odbora moraju raspisivati. Broj i sastav navedenih tijela je određen podzakonskim I provedbenim propisima.

17. Javne kuhinje jedino mogu osnovati udruženja koja se bave humanitarnom djelatnošću.

18. Naknade za članstvo u upravnim i nazdornim odborima i komisijama smanjiti za 10%.

19. Rebalansom budžeta predvidjeti sredstva za sve boračke organizacije na prostoru općine Bosanska Krupa.

Općinsko vijeće će u skladu s ovim mjerama donijeti odgovarajuće odluke.

1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Materijalni troškovi

– troškove Jedinstvenog općinskog organa uprave, općinskog pravobranilaštva, javnih ustanova i javnih preduzeća svesti na minimalne okvire,

– izraditi pravilnike koji regulišu potrošnju, smanjiti troškove telefona, goriva, električne energije, kancelarijskog materijala,

– pooštriti kontrolu upotrebe službenih vozila.

2. AKTIVNOSTI KOJE JE NEOPHODNO PODUZETI:

1. zatražiti od federalne i kantonalne Agencije za privatizaciju kompletnu dokumentaciju o privatizaciji preduzeća na području općine Bosanska Krupa,

2. zatražiti informaciju od Općinskog suda o svim sudskim izvršenjima prodaje pokretne i nepokretne imovine u sklopu državnih preduzeća na području općine Bosanska Krupa,

3. općinski načelnik i kolegij Općinskog vijeća, zadužuju se da imenuju radno tijelo u sastavu općinskih vijećnika i privrednika sa područja općine Bosanska Krupa, koja će preispitati takse na području općine i predložiti visine istih,

4. uputiti inicijativu Parlamentu FBiH za izmjenu i dopunu Zakona o platama, s ciljem izjednačavanja javnog sektora sa privatnim,

5. uputiti inicijativu prema Parlamentu FBiH, da po hitnoj proceduri, donese izmjene zakonskih propisa koja definišu primanja parlamentaraca, Vlade F BiH, JU, JP i Direkcija čiji je osnivač F BiH u cilju uravnotežavanja istih shodno novonastaloj situaciji,

6. zatražiti od Vlade i Parlamenta FBiH izmjene Zakona radi smanjenja doprinosa i drugih fiskalnih i parafiskalnih opterećenja privrede kao što su naknade za šume, vode i turizam,

7. uputiti hitnu inicijativu Vladi FBiH za provođenje reforme javne uprave boračko-invalidske i socijalne zaštite,

8. uputiti inicijativu Vladi FBiH za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o stečaju,

9. od Vlade FBiH zatražiti donošenje pojedinačnih mjera kontrole cijena životnih namirnica i energenata,

10. donošenje Zakona o reviziji i kontroli privatizacije,

11. rješavanje pitanja državnog poljoprivrednog zemljišta i zemljoradničkih zadruga,

12. usaglašavanje Zakona o državnim službenicima i namještenicima F BiH i USK-a sa Zakonom o radu FBiH u smislu izjednačavanja statusa uposlenika,

13. uputiti inicijative za izmjene Zakona o građenju USK-a,

14. uputiti inicijativu Parlamentu FBiH da se utvrdi posebna cijena električne energije za vodovodna preduzeća,

15. voditi računa i ubrzati naplatu komunalnih naknada,

16. posebne aktivnosti voditi na naplati komunalne rente i izdavanja građevisnkih dozvola, te ubrzati postupke izdavanja potrebnih saglasnosti i građevinskih dozvola,

17. pojačati rad inspekcija,

18. ubrzati postupke za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata,

19. voditi veću aktivnost oko naplate neplaćenih prihoda općine koji se vodi putem suda, te utužiti sve eventualne dužnike u ovom trenutku,

20. promovisati turizam općine (lovni, ribolovni, sportsko-rekreativni),

21. iskoristiti općinske resurse i imovinu, te ih staviti u funkciju putem iznajmljivanja, prodaje ili na drugi adekvatan način u cilju povećanja prihoda,

22. povesti pojačane aktivnosti u cilju realiziranja projekata i povlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti,

23. u okviru mjera potrebno je voditi veću aktivnost, te predvidjeti više pomoći u oblastima privrede i poljoprivrede.

Predložene mjere potrebno je uskladiti kroz potrebne odluke, te prijedlog rebalansa u 2014.godini.