Izmjena Javnog poziva za dostavljanje prijedloga za investiranje u svrhu ažuriranja Programa kapitalnih investicija Općine Bosanska Krupa za period od 2021 – 2025. godine

I PREDMET IZMJENE JAVNOG POZIVA

Ovom izmjenom javnog poziva vrši se izmena otvorenog Javnog poziva broj: 10-11-7-790/21, objavljenog dana 2.2.2021. godine na oglasnim tablama i web stranici Općine Bosanska Krupa, na način da se tačka 4.2. mijenja i glasi:

“4.2. Rok za podnošenje prijava je 24.2.2021. godine. Neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir. U slučaju dostavljanja poštom, kao datum dostavljanja će se smatrati datum na poštanskom žigu.”