Javni konkurs za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave, općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. a u vezi sa članom 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona “, broj: 23/17), Jedinstveni općinski organa uprave, općine Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Terzića b.b, na zahtjev Službe za civilnu i protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove, objavljuje:

JAVNI KONKURS
za prijem namještenika na određeno vrijeme
u Jedinstveni općinski organ uprave, općine Bosanska Krupa

01. Pomoćni radnik-radnik/ca na održavanju čistoće u Službi za civilnu i protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove – 1 ( jedan ) izvršilac.

Opis poslova: obavlja čišćenje prostorija zgrada Općine (kancelarija, hodnika, stepeništa, nus prostorija, staklenih površina) i prostorija matičnih ureda u Jezerskom i Otoci prema dogovorenom rasporedu, vrši čišćenje namještaja, stolova, stolica, vitrina, ormara, kompjuterske i druge tehničke opreme, vrata i prozora, itisona i drugih podnih prekrivača, vrši pranje zavjesa, pranje i čišćenje čvrstih podnih površina, zalijeva i održava cvijeće, vrši odnošenje smeća i odbačene ambalaže u kontejner, čišćenje ulaza-izlaza u zgradu, sadnja cvijeća i uređenje javnih površina, dužan je prijaviti pretpostavljenom određene kvarove na instalacijama, odgovara za ažurno vršenje poslova, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe, odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu općinskom načelniku, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme se vrši zbog potreba hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova.
Radni odnos na određeno vrijeme zasnovat će se na period od 6 (šest) mjeseci.

OPĆI UVJETI
Da bi bili primljeni u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto namještenika kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete utvrđene u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
d) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme,
e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini,
f) da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI UVJETI
Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave, općine Bosanska Krupa:
a) osnovna škola
b) najmanje 6 mjeseci radnog iskustva

SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE USLOVA IZ KONKURSA:

Kandidati su dužni uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije) i to:
a) Prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),
b) Uvjerenje o državljanstvu,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Diploma/Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
e) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
f) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja su rođena poslije 1980. godine nisu dužna podnositi dokaze o ispunjavanju ovog uvjeta).
g) Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
h) Dokaz – Uvjerenje o radnom iskustvu

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je sposoban za obavljanje
poslova utvrđenih za ovo radno mjesto prije stupanja na posao, ne starije od 3 (tri) mjeseca.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnikom o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (” Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj; 23/17).
Konkurs se ima objaviti na službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa i dnevnom listu “Dnevni list“ Mostar.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, MJESTO I NAČIN DOSTAVLJANJA

Prijavu sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave Javnog konkursa.
Prijava se podnosi neposredno na pisarnici Općine Bosanska Krupa, ul. Terzića b.b. ili se dostavlja putem pošte, preporučeno na adresu:

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA
Ulica Terzića b.b.
77240 Bosanska Krupa
sa naznakom ” Javni konkurs za prijem namještenika na određeno vrijeme ” – NE OTVARATI .

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavu ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uvjeta neće biti razmatrane.