Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa

Na osnovu člana 2.12. stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10. i 18/13,7/14 i 31/16, 41/20), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, razrješenju i imenovanju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18, 36/19) i Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa broj: 01-02-90-7-1/21 od 14.4.2021.godine, Općinsko vijeće dana 20.4.2021. godine, objavljuje

J A V N I    O G L A S
za imenovanje člana
Općinske izborne komisije Bosanska Krupa

I – RASPISIVANJE JAVNOG OGLASA
1) Objavljuje se Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa.

2) Člana Općinske izborne komisije, uz naknadnu saglasnost Centralne izborne komisije BiH, imenuje Općinsko vijeće općine Bosanska Krupa na mandat u trajanju od 7 godina računajući od dana dobijanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.

II – RAVNOPRAVNA ZASTUPLJENOST
Sastav Općinske izborne komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
Sastav Općinske izborne komisije će, u pravilu, odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.
III – OPĆI USLOVI

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

– da ima pravo glasa;
– da ima odgovarajuću stručnost i iskustvo u provođenju izbora

IV- POSEBNI UVJETI KOJE KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI
1) Pored općih uslova propisanih članom 2.2 Izbornog zakona BiH, član izborne komisije mora ispunjavati i posebne uslove:
a) da ima prebivaliste u općini Bosanska Krupa
b) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETSC,

c) da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

2) Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
a) članstvo u izbornoj Komisiji i
b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

V- IZUZECI

1) Izuzetno , član izborne komisije moze biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u općini Bosanska Krupa za koju se imenuje član izborne komisije, koji ispunjava uslove tražene javnim oglasom.
2) Izuzetno, član izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ETCS, bez izbornog iskustva.
3) Izuzetno, član izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ukoliko se radi o općini koja ima manje od 1.000 birača upisanih u Centralni biracki spisak ili ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH ili ukoliko nema kandidata koji ispunjavaju uslove iz člana 2. stav (1) tacka b)Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, razrješenju i imenovanju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovin („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18).
VI – LICA KOJA NE MOGU BITI IMENOVANA NA POZICIJU ČLANA KOMISIJE

1) Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovano lice:
a) koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
b) koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
c) koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;
d) koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti; i
e) kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Član općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

2) Član Općinske izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine općine i gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH.
VII – DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni da dostave slijedeću dokumentaciju:

1. Kraću biografiju sa ličnim podacima kandidata (ime i prezime, ime oca, jedinstven matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt, kao i podatke o radnom iskustvu).
2. Dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (potvrda Općinske izborne komisije o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u OIK-u ili birački odbor, ili neki drugi dokaz koji može potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo),
Izuzetno osoba koja ima završen Pravni fakultet ne mora da posjeduje izborno iskustvo u provedbi izbora i nije obavezna dostavljati takav dokaz,
3. Svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnoj pripadnosti sa posljednjeg popisa stanovništva u BiH,
4. Svojeručno potpisano i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona (da nije lice koje se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH, da nije član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije, da nije nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, da nije izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovoran u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke),
5. Dokaz o stručnoj spremi, kao i vrsti stručne spreme. Ukoliko je diploma stečena nakon 6. aprila 1992. godine, u inostranstvu, dostavlja se i dokaz o izvršenoj nostrifikaciji diplome, osim u slučaju kada postoje potpisani sporazumi između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja o uzajamnom priznavanju diploma,
6. Uvjerenje o nekažnjavanju (uvjerenje MUP-a, Uprave policije) da nije starije od tri mjeseca od dana izdavanja,
7. Popunjen obrazac PBA-3 o prebivalištu (ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa).

VIII – PODNOŠENJE PRIJAVA

1) Prijave za ovaj Oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom „Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa – ne otvaraj“ na slijedeću adresu:

Općina Bosanska Krupa
Općinsko vijeće općine Bosanska Krupa
Komisija za izbor i imenovanja, administrativna i mandatsko imunitetska pitanja
TRG AVDE ĆUKA BB
77240 Bosanska Krupa

Po zatvaranju Javnog oglasa Komisija za izbor i imenovanje, administrativna i mandatsko imunitetska pitanja Općinskog vijeća općine Bosanska Krupa izvršit će klasifikaciju kandidata.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanje, administrativna i mandatsko imunitetska pitanja će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu.
Nadležni organ – Općinsko vijeće općine Bosanska Krupa će cijeneći položaj kandidata na rang listi izvršiti imenovanje i svoju odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
2) Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči općine Bosanska Krupa, web stranici općine Bosanska Krupa i na radiju Bosanska Krupa.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Đemal Elezović