Javni poziv raseljenim osobama u općini Bosanska Krupa za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja (12 stanova)

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/16), Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja („Službeni glasnik BiH“, broj 69/13 ), na osnovu Sporazuma o saradnji na provođenju Pod-projekta BiH6-Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa broj: 01/N-23-5509/18 od 20.07.2018.godine, Služba za prostorno uređenje, imovinsko pravne i geodetske poslove općine Bosanska Krupa, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglica BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V
raseljenim osobama u općini Bosanska Krupa za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja (12 stanova)

Pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog programa ( RSP ) se dodjeljuje raseljenim osobama u FBiH u vidu:
Osiguranja stanova kroz izgradnju stambenih jedinica u skladu sa propisanim standardima (Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika, „Službeni glasnik BiH“, broj 74/2012 od 24. 09. 2012. godine, uključujući i standarde iz CEB politike za zaštitu životne sredine), kroz izgradnju zgrada po modelima neprofitnog – socijalnog stanovanja, u cilju integracije u mjestu raseljenja.
Sredstva će se osigurati iz kontribucija donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope.

Koordinator Projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a implementator Projekta na području Federacije BiH je Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica.

I – OPĆI KRITERIJ ZA ODABIR KORISNIKA

Opći kriteriji/uslovi za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP ) su:

a) korisnik je interno raseljena osoba u BiH ili izbjegla osoba iz Republike Hrvatske iz perioda od 1991. do 1995. godine neovisno od trenutnog formalno-pravnog statusa,

b) korisnik je upoznat sa mogućnostima trajnih rješenja za izbjeglice i raseljene osobe u okviru RSP-a i odluku o trajnom rješenju izbjegličko-raseljeničkog problema kroz lokalnu integraciju u BiH, donio je dobrovoljno na osnovu dobre informisanosti,

c) korisnik i članovi korisničkog domaćinstva nisu vlasnici/suvlasnici ili posjednici stambene jedinice koja se smatra uslovnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova kako na teritoriji BiH tako i u Republici Hrvatskoj i nisu ranije primili pomoć za stambeno zbrinjavanje dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimum stambenih uslova,

d) korisnik nije dobrovoljno raspolagao svojom stambenom jedinicom iz 1991. godine (prodaja, zamjena, poklon i sl.)

II – ISPUNJAVANJE, DOKAZIVANJE I PROVJERA OPĆIH KRITERIJA

1. Raseljena osoba u BiH svoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe.
2. Ispunjavanje općih kriterija po okolnostima iz Odjeljka I stav a), b), c) i d) dokazuje
se potvrdom/uvjerenjem nadležnog organa i potpisanom i ovjerenom izjavom podnositelja prijave uz saglasnost podnositelja prijave za prosljeđivanje ličnih i ostalih podataka u cilju provjere tačnosti i vjerodostojnosti, uključujući i provjere po službenoj dužnosti.

Ukoliko se prilikom dodjele pomoći, u bilo kojoj fazi, utvrdi da su pojedini korisnici namjerno ili svjesno dali netačne podatke u prijavi i/ili neistinite navode u izjavi, takva prijava će biti diskvalificirana po službenoj dužnosti.

III – POSEBNI KRITERIJ ZA ODABIR KORISNIKA

Posebni kriteriji za odabir korisnika su:

a) stambeni status,

b) socijalni status i

c) pripadnost ranjivim grupama.

IV – VREDNOVANJE POSEBNIH KRITERIJA I PRAVO PRVENSTVA

Na osnovu posebnih kriterija potencijalnom korisniku se može dodijeliti 200 bodova, i to:
a) po osnovu stambenog statusa-maksimalno 70 bodova,
b) po osnovu pripadnosti ranjivim grupama-maksimalno 100 bodova,
c) po osnovu socijalnog statusa-maksimalno 30 bodova.

Broj bodova dodijeljen potencijalnom korisniku po svim osnovima se zbraja i potencijani korisnici se rangiraju prema opadajućem redoslijedu od najvišeg do najnižeg ukupnog broja bodova posebno za svaku grupu korisničkih domaćinstava.

U slučaju da više potencijalnih korisnika ostvaruje isti ukupan broj bodova po svim osnovima, prednost se daje korisnicima koji su ostvarili više bodova po osnovu pripadnosti ranjivim grupama.

U slučaju da više potencijalnih korisnika ostvaruje isti ukupan broj bodova po osnovu pripadnosti ranjivim grupama prednost se daje višečlanim obiteljima sa djecom/djetetom.

V-DOKAZIVANJE STAMBENOG STATUSA, PRIPADNOSTI RANJIVIM GRUPAMA I SOCIJALNOG STATUSA

Stambeni status dokazuje se potvrdom nadležnog organa o vrsti smještaja, ugovorom o podstanarskom odnosu ili drugom odgovarajućom potvrdom izdatom od strane nadležnog organa, i to:

a) stanovanje u nedostojnim uslovima i u improviziranom smještaju kao i stanovanje u kolektivnom smještaju dokazuje se potvrdom lokalne zajednice na čijem području korisnik živi,
b) stanovanje u alternativnom smještaju dokazuje se rješenjem nadležnog organa o vrsti alternativnog smještaja, stanovanje sa drugim porodicama i podstanarstvo dokazuje se izjavom ovjerenom kod nadležnog organa ili ugovorom o podstanarskom odnosu.

Pripadnost ranjivim grupama dokazuje se potvrdom izdatom od strane nadležne medicinske ustanove i/ili drugih organa koji vode službene evidencije za pojedine kategorije koje se boduju.

Zadovoljavanje posebnih kriterija po osnovu socijalnog statusa dokazuje se:
a) odgovarajućom potvrdom nadležnog centra za socijalni rad koji vodi službenu evidenciju u odnosu na korisnička domaćinstva u stanju socijalne potrebe
b) odgovarajućom potvrdom službe za zapošljavanje za sve punoljetne članove korisničkog domaćinstva u stanju socijalne potrebe.

VI – ISPUNJAVANJE, DOKAZIVANJE I PROVJERA POSEBNIH KRITERIJA

Ispunjavanje posebnih kriterija korisnik označava u obrascu prijave/izjave.

Dokazi o ispunjavanju posebnih kriterija o kojima se vodi službena evidencija kod nadležnih organa pribavljaju se službenim putem ukoliko ih potencijani korisnik nije dostavio.

Dokazi o ispunjavanju posebnih kriterija o kojima se ne vodi službena evidencija podliježu provjeri i to uvidom na terenu putem nadležnih općinskih službi, uvidom u odgovarajuće baze podataka kao i putem drugih dostupnih izvora.

VII – PODNOŠENJE PRIJAVA I DOKUMENATA
Prijave se podnose na propisano popunjenom obrascu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu općine: Terzića bb, Bosanska Krupa, sa naznakom “RSP u BiH”.

Prijave se mogu preuzeti u prostorijama općine Bosanska Krupa, Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglica i na web stranici općine Bosanska Krupa.

Javni poziv ostaje otvoren 15 radnih dana, od dana objavljivanja na oglasnim pločama općine Bosanska Krupa, Federalnog ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i na web stranici općine Bosanska Krupa.

Obrađivač:
Katka Haskić

OPĆINSKI NAČELNIK
Armin Halitović

Preuzmite Obrazac prijave RSP 2013-BiH6i3