Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu

Na osnovu člana 5. Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta općine Bosanska Krupa za 2021.godinu-Poticaji za poljoprivredu (“Sl. Glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 5/21) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala
za proljetnu sjetvu

I Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala; sjemena, mineralnog gnojiva i zaštitnih sredstava za proljetnu sjetvu proporcionalno zasijanoj površini silažnog i merkantilnog kukuruza, povrća i drugih poljoprivrednih kultura.

II Uslovi za ostvarivanje prava

Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Budžeta općine Bosanska Krupa za 2021. godinu – Poticaji za poljoprivredu, imaju pravna i fizička lica koja imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, što se dokazuje uvidom u Registar.

III Kriteriji i način realizacije

.Pravo na sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu ostvaruju klijenti koji su od. 23. 12. 2020. do. 22. 01. 2021.godine telefonskim putem ili putem pisarnice prijavili planirane površine po vrstama proizvodnje i koji dostave dokaze o kupljenom repromaterijalu.

.Za ostvarivanje prava na novčanu podršku, po objavljenom Javnom pozivu, proizvođači su obavezni uz zahtjev dostaviti slijedeću dokumentaciju:
– fiskalni račun sa poreznom fakturom na ime klijenta iz 2021.godine (pravna lica i obrti)
– fiskalni račun sa otpremnicom na ime klijenta iz 2021.godine (fizička lica)
Dokumenti koji se prilažu trebaju biti originali ili ovjerene kopije.

IV Način izbora korisnika

Nakon provedenog postupka utvrđivanja uslova i kriterija za ostvarivanje prava na
novčanu podršku po podnesenim zahtjevima, Služba nadležna za poslove poljoprivrede
općine Bosanska Krupa, sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa novčane
podrške za svakog korisnika.
Po potrebi izvršiti će se proporcionalno smanjenje iznosa podrške a u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti klijentu je 1.000 KM.

Služba nadležna za poslove poljoprivrede će Listu korisnika sa obračunatim iznosom sredstava za svakog korisnika pojedinačno dostaviti Općinskom načelniku, nakon čega će Općinski načelnik donijeti Rješenja o odobravanju i isplati sredstava.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podnosiocima zahtjeva koji su podnijeli neblagovremeno zahtjev, donijeti će se Rješenje o odbacivanju istog, a podnosiocima nepotpunih zahtjeva Rješenje o odbijanju.

Podnosioci zahtjeva na Javni poziv mogu u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja o odbacivanju ili odbijanju izjaviti žalbu općinskoj Komisiji za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Odluka Komisije za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda je konačna te se protiv iste ne može izjaviti žalba.

V Posebne napomene

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem Pisarnice, na obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa.
Rok za podnošenje zahtjeva je 01. 6. 2021. godine.
Javni poziv će biti objavljen putem sredstava informisanja općine Bosanska Krupa; Radia Bosanska Krupa, web stranice općine Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba i oglasnih ploča općine.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Obrađivač: Skenderović Asima

OPĆINSKI NAČELNIK
Armin Halitović dipl.ecc.