Kazne do hiljadu KM za vlasnike pasa i mačaka koji od 1. decembra 2015. ne registriraju svoje ljubimce

Općinsko vijeće Bosanska Krupa na svojoj posljednjoj sjednici usvojilo je Odluku o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine. Njome su propisani uslovi, način držanja i postupanja sa kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama, a naročito kretanje pasa u javnim objektima i na javnim površinama, način postupanja sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama i životinjama opasnim za okolinu, te nadzor i kaznene odredbe.
Od 1. decembra 2015. godine, od kada će biti na snazi pomenuta odluka, domaće životinje, odnosno njihovi vlasnici na području općine Bosanska Krupa imat će potpuno drugačiji tretman. Prije svega, psi i mačke će morati biti registrirani. U suprotnom, vlasnici životinja će biti kažnjeni novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 KM.
Registraciju pasa i mačaka vlasnici će moći izvršiti u javnoj veterinarskoj stanici ili privatnim veterinarskim stanicama/organizacijama na području općine Bosanska Krupa.

Odlukom su propisani uslovi i način držanja, kako domaćih životinja (kopitari, papkari, perad) tako i kućnih ljubimaca (psi, mačke, domaće ptice, mali glodari, tetarijske, akvarijske i druge životinje koje se drže za društvo, rekreaciju, zaštitu ili pomoć čovjeku.

Na užem urbanom gradskom području općine zabranjeno će biti uzgajanje i držanje domaćih životinja. Na ostalim dijelovima će biti dozvoljeno ali pod određenim uslovima, a to su da je objekt za smještaj izgrađen od čvrstog materijala, da je izrađena propisana vodonepropusna đubrenica sa otočnom jamom, da je sve to od susjednih stambeno-poslovnih objekata, javnih puteva i drugih prolaza udaljeno najmanje 10 metara, a od objekata za snabdijevanje vodom za piće najmanje 20 metara, i da je otpadna voda sprovedena u kanalizacionu mrežu ili otočnu jamu sa betonskim poklopcem.
Kada je u pitanju držanje kućnih ljubimaca na području općine, dozvoljava se uz obezbjeđenje sanitarno-higijenskih uslova i na način da se ne remeti javni red i mir. U zajedničkim stambenim zgradama, tj. zajedničkim prostorima unutar i van zgrade, dozvoljeno je uz saglasnost svih suvlasnika. U gradskom području i na gušće naseljenim mjestima zabranjuje se držanje većeg broja pasa (tri i više). U porodičnoj kući ili u dvorištu kuće dozvoljeno je držati pse i mačke na način da ne ometaju red i mir građana.

Pas koji se drži u neograđenom dvorištu mora biti vezan lancem tako da ne ometa kretanje i ugrožava sigurnost građana ili pak smješten u boks koji sprečava nekontrolisano kretanje psa. Lanac kojim je vezan pas ne smije biti kraći od tri metra.
Što se tiče kretanja pasa, vlasnici ih mogu izvesti van zatvorenog prostora samo na kratkom povodcu do tri metra, dok opasni moraju imati i zaštitnu korpu na njušci. Zabranjeno je pse dovoditi u objekte javne namjene: trgovine, ugostiteljske objekte, banke, tržnice, vozila javnog prevoza, dječija igrališta, sportske terene, groblja, javne skupove i sl.

Vlasnik je dužan očistiti svaku površinu koju je zaprljala njegova životnja na bilo koji način, kao i nadoknaditi materijalnu štetu ukoliko pas ošteti nečiju imovinu.

Odluka tretira i način postupanja sa izgubljenim životinjama. Ukoliko pas iz bilo kojih razloga odbjegne ili nestane sa mjesta držanja njegov vlasnik je dužan u roku od 48 sati prijaviti slučaj javnoj veterinarskoj stanici ili privatnoj veterinarskoj stanici/organizaciji. Lutalicama se smatraju svi psi i mačke o kojima niko ne brine i koje bez nadzora lutaju ulicama i drugim javnim površinama. Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja osiguravat će zaposleni u higijeničarskoj službi i skloništu kojeg će u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH osnovati Općina Bosanska Krupa. Do momenta formiranja higijenskog servisa/skloništa za životinje ove poslove će obavljati uposleni u JKP “10. Juli” u saradnji sa uposlenicima javne veterinarske stanice i privatnih veterinarskih organizacija u Bosanskoj Krupi.
Izgubljene i napuštene životinje bit će vraćene vlasnicima uz naplatu troškova njihovog pronalaska i vraćanja.

Sklanjanje životinja i eutanazija provodit će se samo ako postoje opravdani razlozi za to i naravno u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH.
U slučaju nepoštivanja Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine propisane kazne za pravna i fizička lica kreću se od 20,00 do 7.000,00 KM.
Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse i na pse osposobljene za pomoć osobama sa posebnim potrebama, te lovačke pse i pse tartufare samo za vrijeme lova.